Kliknij, aby przejść do strony głównej
Statut


STATUT
STOWARZYSZENIA AZS WSG MOS ŻNIN
Z SIEDZIBĄ W ŻNINIE
SPORZĄDZONY W DNIU 18.11.2011 r.
W ŻNINIE

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Stowarzyszenie AZS WSG MOS ŻNIN zwany dalej „Stowarzyszeniem” działa na mocy ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 /Dz.U.2010r. Nr 127, poz.857; ustawy prawo o stowarzyszeniach /Dz.U.2001r. Nr79, poz855 oraz niniejszego statutu.
2. Stowarzyszenie AZS WSG MOS ŻNIN jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem osób fizycznych, zarejestrowanym w Starostwie Powiatowym w Żninie i posiadającym osobowość prawną.

§ 2.
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą Stowarzyszenia jest miasto - Żnin. Stowarzyszenie, dla realizacji swych celów, może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3.
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków i do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 4
Stowarzyszenie używa pieczęci i wywiesza szyldy zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Rozdział II
Cele Stowarzyszenia
§ 5
1. Cele Stowarzyszenia obejmują:
1) wzrost znaczenia sportu żeglarskiego i rekreacji wodnej jako czynników stymulujących rozwój społeczno - gospodarczy regionu kujawsko-pomorskiego ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby zapewnienia zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska wodnego,
2) prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie żeglarstwa regatowego, morskiego, motorowodnego i turystyki wodnej;
3) upowszechnianie sportu wodnego w zakresie profilaktyki i dbałości o stan zdrowia wśród mieszkańców regionu Pomorza i Kujaw, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych,
4) dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny oraz zdrowie dzieci i młodzieży; w szczególności amatorskie i profesjonalne szkolenie w zakresie sportów wodnych dzieci, młodzieży szkolnej i studenckiej,
5) amatorskie i profesjonalne współzawodnictwo sportowe; w szczególności organizowanie zawodów krajowych i międzynarodowych, imprez sportowych, rekreacyjnych związanych ze sportem wodnym oraz szkoleniowych rejsów morskich,
6) realizację procesu wszechstronnego i harmonijnego rozwoju fizycznego różnych grup ludności poprzez uprawianie sportu żeglarskiego, rozwijanie sportu akademickiego i wyczynowego
7) animacja sportu żeglarskiego dorosłych,
8) promowanie sportu żeglarskiego i rekreacji osób niepełnosprawnych,
9) współpraca z innymi stowarzyszeniami sportowymi lub innymi sportowymi formami organizacyjnymi;
10) tworzenie, utrzymywanie i udostępnienie bazy sportowo-rekreacyjnej;
11) koordynacja działań prowadzących do zapewnienia młodzieży uzdolnionej sportowo optymalnych warunków do szkolenia sportowego i podnoszenia przez nią poziomu posiadanych umiejętności,
12) tworzenie funduszy stypendialnych wspierających sport żeglarski młodzieży, akademicki, wyczynowy
13) Pozyskiwanie środków na integrowanie i podwyższania poziomu rozwoju i edukacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez sport,
14) prowadzenie działalności edukacyjno – wychowawczej i popularnonaukowej w obszarze sportu żeglarskiego, motorowodnego i rekreacji wodnej,
15) kształcenie i doskonalenie żeglarskie i motorowodne zawodników, instruktorów i trenerów.
2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) prowadzanie kursów, szkoleń żeglarskich i motorowodnych;
2) szkolenia oraz doskonalenie kadry trenersko-instruktorskiej;
3) usługi edukacyjne w zakresie sportu, sportów wodnych;
4) organizację rejsów morskich i śródlądowych;
5) usługi z zakresu rehabilitacji i odnowy biologicznej;
6) usługi w zakresie turystyki wodnej;
7) prowadzenie działalności w zakresie zajęć wychowania żeglarskiego, motorowodnego - obozów, zgrupowań, zawodów sportowych rangi Mistrzostw Polski, Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata;
8) działalności klubu AZS WSG MOS ŻNIN to w szczególności udział w regatach ogólnopolskich różnych klas Polskiego Związku Żeglarskiego, PZMiNW oraz innych regatach żeglarskich o charakterze akademickim.
9) dążenie zawodników AZS WSG MOS ŻNIN do reprezentowania barw narodowych w sportach wodnych.

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§ 6.
Stowarzyszenie zrzesza członków zwyczajnych, honorowych i wspierających.

§ 7.
1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia stają się wszyscy uczestnicy zebrania założycielskiego Stowarzyszenia.
2. Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia może być także:
- każda pełnoletnia osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych,
- osoba małoletnia w wieku od 16 do 18 lat, mająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz mogąca korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia - z tym, że w składzie Zarządu większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych,
- osoba małoletnia poniżej 16 lat reprezentowana przez swoich przedstawicieli ustawowych zgodnie z zasadami określonymi w prawie rodzinnym i opiekuńczym, bez prawa udziału w głosowaniach na Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
która złoży deklarację i zostanie przyjęta przez Zarząd jednogłośną uchwałą. Prezesem Zarządu Stowarzyszenia może być osoba o pełnej zdolności do czynności prawnych.
Członek składający deklarację zobowiązany jest wnieść wpisową składkę członkowską, której wysokość ustala Zarząd.

§ 8.
1. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia osobom szczególnie zasłużonym dla działalności Stowarzyszenia.
2. Pozbawienie członkostwa honorowego wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, podejmowanej na wniosek Zarządu.

§ 9.
1. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zadeklaruje wsparcie materialne lub organizacyjne działalności Stowarzyszenia.
2. Deklaracja przystąpienia członka wspierającego do Stowarzyszenia wymaga akceptacji Zarządu w formie uchwały.

§ 10.
Członek zwyczajny ma prawo do:
1) wpływania na kierunki działalności Stowarzyszenia;
2) czynnego i biernego wyboru do władz Stowarzyszenia, z ograniczeniami, o których mowa w § 7 ust. 2 statutu;
3) uczestniczenia we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia;
4) otrzymywania wydawnictw i materiałów informacyjno-szkoleniowych Stowarzyszenia na warunkach preferencyjnych;
5) otrzymywania stypendiów i innych form pomocy w rozwoju sportowym.

 

§ 11.
Członek zwyczajny ma obowiązek:
1) aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia;
2) przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
3) regularnego opłacania składek członkowskich.

§ 12.
Członek honorowy ma prawa zwyczajnego członka – bez czynnego i biernego prawa wyborczego – i jest zwolniony z obowiązku opłacania składek.

§ 13.
Członek wspierający ma prawa zwyczajnego członka – bez czynnego i biernego prawa wyborczego – i jest zobowiązany do opłacania składek oraz udzielania zadeklarowanej w deklaracji członkowskiej pomocy dla Stowarzyszenia.

§ 14.
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) śmierci członka;
2) skreślenia przez Zarząd, z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres 3 miesięcy, po uprzednim upomnieniu;
3) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu;
4) wykluczenia mocą decyzji Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia;
5) utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego – osobę prawną lub wstrzymania zadeklarowanej pomocy dla Stowarzyszenia przez okres dłuższy niż pół roku; w takim przypadku Zarząd podejmuje uchwałę o skreśleniu członka wspierającego.

 

§ 15.
Od decyzji Zarządu w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie, w terminie 30 dni, do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, którego uchwała jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 16.
1. Władze Stowarzyszenia tworzą:
1) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia;
2) Zarząd;
3) Komisja Rewizyjna.
§ 17.
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia biorą udział członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym oraz członkowie honorowi i wspierający z głosem doradczym.

§ 18.
Do uprawnień Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy w szczególności:
1) uchwalanie zmian statutu Stowarzyszenia;
2) ustalenie kierunków działalności Stowarzyszenia;
3) ustalanie wysokości składki członkowskiej;
4) podejmowanie uchwał w sprawie zasad funkcjonowania systemu finansowego Stowarzyszenia oraz zasad prowadzenia przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej;
5) podejmowanie uchwał we wszelkich ważnych dla Stowarzyszenia sprawach nie uregulowanych statutem;
6) powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu i członków zarządu oraz przewodniczącego i członków Komisji Rewizyjnej;
7) rozpatrywanie odwołań członków zwyczajnych Stowarzyszenia i członków wspierających – osób prawnych od decyzji Zarządu;
8) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
9) rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi po upływie kadencji;
10) rozwiązanie Stowarzyszenia.


§ 19.
Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest co najmniej raz w roku.
§ 20.
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd:
a) z własnej inicjatywy;
b) na wniosek co najmniej 30% ogólnej liczby zwyczajnych członków Stowarzyszenia;
c) na wniosek Komisji Rewizyjnej.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia winno być zwołane w terminie trzech miesięcy od wpłynięcia wniosku i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 21.
1. Informacja o zwołaniu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, wraz z porządkiem obrad, powinna dotrzeć do członków Stowarzyszenia nie później niż na jeden miesiąc kalendarzowy przed terminem.
2. Zwołania dokonuje się pocztą elektroniczną, listami poleconymi lub w inny przyjęty w Stowarzyszeniu zwyczajowy sposób.

§ 22.
Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności – w pierwszym terminie co najmniej 50% członków uprawnionych do głosowania lub – w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania, o ile inne postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

§ 23.
1. Organem wykonawczym Stowarzyszenia jest Zarząd, który składa się z 5 do 7 członków wybieranych bezwzględną większością głosów w głosowaniu jawnym, przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, przy obecności minimum połowy członków Stowarzyszenia, uprawnionych do głosownia.
2. Zarząd składa się minimum z Prezesa Zarządu, dwóch Wiceprezesów Zarządu, Sekretarza oraz Skarbnika,
3. Kadencja Zarządu trwa cztery lata.
4. Zarząd podejmuje uchwałę zwykłą większością głosów, przy obecności minimum 3 członków Zarządu. W przypadku równej liczby głosów decydującym jest głos Prezesa Zarządu.

§ 24.
1. Do uprawnień Zarządu należy:
1) organizowanie bieżącej działalności Stowarzyszenia;
2) zwoływanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia;
3) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;
4) przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia;
5) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
3. Wszelkie dokumenty o charakterze majątkowym do kwoty 500 zł są podpisywane przez Prezesa Zarządu. Wszelkie inne dokumenty o charakterze majątkowym są podpisywane przez Prezesa Zarządu i jednego członka zarządu łącznie.
4. W przypadku zobowiązania o charakterze majątkowym przekraczającego kwotę 10.000 zł wymagana jest, oprócz podpisu członka Zarządu i Prezesa Zarządu kontrasygnata członka Komisji Rewizyjnej.
5. W sprawach niemajątkowych Stowarzyszenie reprezentuje Prezes Zarządu łącznie z drugim członkiem zarządu.

§ 25.
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób wybieranych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym, przy obecności minimum połowy członków Stowarzyszenia, uprawnionych do głosownia.
3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Sekretarza Komisji Rewizyjnej, który wybierany jest bezwzględną większością głosów przy obecności pełnego składu Komisji Rewizyjnej.
4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają bezwzględną większością głosów, przy obecności pełnego składu Komisji Rewizyjnej.
5. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata.
§ 26.
1. Do uprawnień i obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia przynajmniej raz do roku pod względem zgodności z przepisami prawa, statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia;
2) bieżące kontrolowanie działalności finansowej Zarządu,
3) przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia oceny działalności Zarządu oraz stawianie wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium;
4) przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia sprawozdania ze swojej działalności;
5) sporządzanie corocznych ocen działalności Stowarzyszenia i podawanie ich do wiadomości członków.
2. Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z pełnieniem funkcji w Zarządzie lub ze stosunkiem pracy w Stowarzyszeniu.
3. Członkowie Komisji nie mogą:
- pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu;
- być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej;
- otrzymywać z tytułu członkostwa w Komisji Rewizyjnej zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art.8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

§ 27.
1. W razie zmniejszenia się składu wybieralnych Władz Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji, na zasadach i warunkach określonych dla każdego z organów Władz Stowarzyszenia. W tym trybie można powołać nie więcej niż 1/3 składu organu.

Rozdział V
Fundusze i majątek Stowarzyszenia

§ 28.
1. Fundusze i majątek Stowarzyszenia powstają ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności statutowej, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej, dotacji państwowych, udziału w dotacjach unijnych, dotacji samorządowych.
2. Składki członkowskie ustalane są przez Walne Zebranie Członków ilością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.

§ 29.
Dochód z działalności statutowej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy członków Stowarzyszenia.

§ 30.
1. Majątek Stowarzyszenia składa się z ruchomości i nieruchomości.
2. Funduszami i majątkiem zarządza Zarząd.

Rozdział VI
Działalność statutowa Stowarzyszenia

§ 31.
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.

Rozdział VII
Zmiany statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 32.
Uchwały w sprawie zmiany statutu lub likwidacji Stowarzyszenia, podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia przy obecności co najmniej 50% członków uprawnionych do głosowania (bez względu na liczbę obecnych) przy obecności co najmniej 1/3 liczby członków uprawnionych do głosowania.

§ 33.
W przypadku likwidacji Stowarzyszenia majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cel określony w uchwale Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia o likwidacji Stowarzyszenia, w której powołuje się również Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.

§ 34.
Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Stowarzyszenia do rejestru ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej.

§ 35.
Nadzór nad działalnością Stowarzyszenia sprawuje Starosta Żniński.